Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Thực Vật 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay khép, tay phải đặt trước tầm mặt, lòng bàn tay hướng vào mặt, tay trái đặt trước tầm bụng rồi đánh tay phải xuống cùng lúc đánh tay trái lên trước tầm mặt.