Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay úp lên vai rồi bóp vai nhiều lần.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác