Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Màu Sắc 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải đánh chữ cái X rồi mở các ngón tay ra đẩy tay về bên phải.