Tài liệu tham khảo

VSDIC
Toàn Quốc Số đếm 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải kí hiệu số 1 rồi chuyễn hướng ngón út ra ngoài chấm một cái.