Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Con vật 2006


Cách làm ký hiệu

Tay trái úp ra trước, ngón trỏ phải chấm vào mu bàn tay trái rồi đập lòng bàn phải lên mu bàn tay trái.