Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay đan nhau đặt sau gáy, đầu ngả ra sau.