Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay khép, úp chếch bên phải đồng thời đầu nghiêng theo.