Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Thời Gian 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ lên, đặt chếch bên trái rồi kéo đưa theo nửa đường cong vòng tròn về bên phải.Sau đó nắm ngón trỏ vào chỉa ngón cái ra đẩy ngón cái về sau qua vai phải.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác