Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Thời Gian 2006


Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay khép úp song song mặt đất rồi lật ngửa hai bàn tay lên trên.