Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa ngón út đẩy ra xa, hơi chếch về bên phải.