Bình Dương Thời tiết Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải nắm, chỉa ngón cái ra hướng lên. Kéo từ phải sang trái, đồng thời cong vòng trút chỉa ngón cái xuống.