Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

1.Ngón trỏ của tay phải đưa vào đưa ra trước thái dương. 2. Ngón trỏ và ngón cái của hai tay ngoắc tròn vào nhau tỏ ý ăn ý.