Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải nắm chộp cổ tay trái.