Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Quân sự 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ cong ra đặt lên vai trái rồi di chuyển đặt ba lần từ trong vai ra tới bờ vai