Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Thời tiết 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải giơ lên, che hờ bên thái dương phải, lòng bàn tay hướng ra trước.