Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Vị trí - Nơi chốn 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải xòe, ngón cái và ngón trỏ chạm nhau tạo lỗ tròn, đặt chạm lên vai trái rồi kéo xuống chạm bắt tay.