Tài liệu tham khảo

Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu
Thành Phố Hồ Chí Minh Từ thông dụng 2017


Tiếng anh: get along well

Cách làm ký hiệu

Bàn tay làm như ký hiệu chữ H. Lắc cổ tay từ trong ra ngoài.