Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Giáo Dục Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm chỉa hai ngón trỏ ra, dùng ngón trỏ phải đánh vạt lên ngón trỏ trái theo hướng xuống.