Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Ẩm thực - Món ăn 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ ra đặt ngang miệng rồi đưa qua đưa lại hai lần.