Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải hơi nắm, ngón cái và ngón trỏ chạm lên cổ rồi kéo xuống hai lần.