Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm hờ, ngón trỏ duỗi thẳng để dưới cằm rồi hất ra.