Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm vào nhau, đặt giữa ngực rồi xá xuống, đầu cúi theo.