Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay xòe, đặt giữa tầm ngực, lòng bàn tay hướng vào nhau rồi xoay hai tay so le nhau.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác