Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Giáo Dục Hành động Quân sự 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay khép, để sát nhau, úp trước tầm ngực rồi đẩy xoay hai vòng.