Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu Việt Nam

Hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho từ lầu (tầng)

Video chi tiết hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho từ lầu (tầng)