Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Màu Sắc 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ lên, đặt giữa miệng rồi kéo xuống.