Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Màu Sắc 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải đánh chữ cái “V” lắc qua phải.