Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Thực Vật 2006


Cách làm ký hiệu

Ngón trỏ và ngón cái của tay phải chạm nhau rồi búng ngón trỏ phải lên mu bàn tay trái hai lần.