Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay khép, hai đầu ngón giữa chạm nhau trước ngực, lòng bàn tay hướng vào rồi bật mở ra hai bên.