Tài liệu tham khảo

VSDIC
Toàn Quốc Số đếm 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa thẳng ngón trỏ lên rồi kéo tay xuống chặt lên cổ tay trái.