Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Ngón cái phải đặt vào đầu ngón tay út rồi lần lượt xoe ngón cái ra chạm các ngón còn lại.( hai lần.)