Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Ẩm thực - Món ăn 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa ngón út lên, chấm đầu ngón lên mép miệng phải.