Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải chỉ vào nách trái.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác