Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Lễ hội 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ lên đưa từ trái sang phải đi ngang qua trước tầm mặt.Sau đó tay phải đánh chữ cái Q và K.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác