Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Con vật 2006


Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay nắm, úp song song mặt đất, đặt hai tay hơi chếch nhau rồi cử động giật hai tay.