Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

Các ngón tay chạm miệng đưa ra, chạm vào đưa ra (động tác nhẹ).