Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải khép ngửa, đưa ra trước rồi lắc lắc bàn tay. Sau đó ngón trỏ tay phải chỉ vào mắt.