Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Sức khỏe - Bộ phận cơ thể Vị trí - Nơi chốn 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ thẳng đặt ngón trỏ lên giữa trán rồi chuyển đặt nằm ngang tạo như dấu chữ thập.