Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Ngón cái và ngón trỏ của bàn tay phải chạm vào mép miệng bên phải hai lần, các ngón còn lại hơi cong lại.Sau đó tay phải đánh chữ cái T.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác