Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Giáo Dục 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm rồi đưa ra phía trước. Sau đó hai tay vỗ vào nhau.