Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Giáo Dục Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay vỗ vào nhau hai lần.