Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Con vật 2006


Cách làm ký hiệu

Hai cánh tay dang về hai bên, bàn tay úp rồi nhịp hai cánh tay bay lên bay xuống.Sau đó tay phải đánh chữ cái B và C.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác