Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006


Cách làm ký hiệu

Tay trái khép, úp ra trước rồi nâng từ từ lên cao, đồng thời các ngón tay phải chạm dưới cằm rồi hất hất ra hai lần

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác