Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Giáo Dục 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải chụm lại đặt lên giữa trán.Sau đó tay phải nắm, chỉa ngón trỏ ra , chấm đầu ngón trỏ vào thái dương phải.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác