Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Thời Gian 2006


Cách làm ký hiệu

Đánh chữ cái H và N.Sau đó hai bàn tay ngửa đưa ra trước rồi hai tay cùng nhấn xuống rồi nâng lên rồi nhấn trở xuống.