Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Giáo Dục Thời Gian 2006


Cách làm ký hiệu

Để kí hiệu “nghỉ” Chụm các ngón tay phải đặt lên trán.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác