Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Vị trí - Nơi chốn 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải nắm hờ, chỉa ngón cái ra đặt ngang tầm vai phải, rồi đẩy chúi đầu ngón cái xuống trước giữa ngực hai lần.