Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Thời tiết 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ lên rồi chỉ tay lên trời. Sau đó đánh chữ cái K và H.