Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Giáo Dục Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm lại, chỉa ngón cái hướng lên trên rồi đẩy hai tay lên xuống hoán đổi nhau.