Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Thời Gian 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm, xoay quanh hai nắm tay một vòng rồi đặt nắm tay phải lên nắm tay trái.